Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2020 – BASF/Komisia

(vec T-472/19)1

(„Humánne lieky – Povolenie na uvedenie na trh pre humánne lieky obsahujúce etylestery omega-3 kyselín – Zmena podmienok povolenia – Článok 116 prvý odsek smernice 2001/83/ES – Zjavne nesprávne posúdenie – Proporcionalita“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BASF AS (Oslo, Nórsko) (v zastúpení: E. Wright, barrister, a H. Boland, advokátka)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Haasbeek a A. Sipos, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie C(2019) 4336 final zo 6. júna 2019, ktoré sa týka, so zreteľom na článok 31 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES, povolení na uvedenie na trh pre humánne lieky obsahujúce etylestery omega-3 kyselín na orálne použitie na prevenciu v dôsledku infarktu myokardu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    BASF AS je povinná nahradiť trovy konania, vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia.

____________

1 Ú. v. EÚ C 305, 9.9.2019.