Language of document :

Tribunalens dom av den 23 september 2020 – BASF mot kommissionen

(Mål T-472/19)1

(Humanläkemedel – Godkännande för försäljning av humanläkemedel innehållande omega-3-fettsyra-etylestrar – Ändring av villkoren för godkännandet – Artikel 116 första stycket i direktiv 2001/83/EG – Uppenbart oriktig bedömning – Proportionalitet)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: BASF AS (Oslo, Norge) (ombud: E. Wright, barrister, och H. Boland, advokat)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Haasbeek och A. Sipos)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut C(2019) 4336 final av den 6 juni 2019 gällande, i enlighet med artikel 31 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG, godkännande för försäljning av humanläkemedel innehållande omega-3-fettsyra-etylestrar för oral användning för förebyggande vård efter en hjärtinfarkt.

Domslut

Talan ogillas.

BASF AS ska ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för det interimistiska förfarandet.

____________

1 EUT C 305, 9.9.2019.