Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. septembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof - Nemecko) – trestné konanie proti XC

(vec C-195/20 PPU)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Naliehavé prejudiciálne konanie – Súdna spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Účinky odovzdania – Článok 27 – Možnosť trestného stíhania za iné trestné činy – Zásada špeciality)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

XC

Výrok rozsudku

Článok 27 ods. 2 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi, zmeneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že zásada špeciality uvedená v odseku 2 tohto článku nebráni opatreniu obmedzujúcemu osobnú slobodu prijatému voči osobe, na ktorú bol vydaný prvý európsky zatykač pre iné skutky než tie, pre ktoré bola odovzdaná na základe tohto zatykača, spáchané pred týmito skutkami, ak táto osoba dobrovoľne opustila územie členského štátu, ktorý vydal prvý zatykač, a bola na územie tohto štátu odovzdaná na základe druhého európskeho zatykača vydaného po jej odchode na účely výkonu trestu odňatia slobody, pokiaľ súdny orgán vykonávajúci druhý európsky zatykač udelil na základe tohto zatykača súhlas na rozšírenie trestného stíhania na skutky, ktoré viedli k tomuto opatreniu obmedzujúcemu osobnú slobodu.

____________

1 Ú. v. EÚ C 230, 13.7.2020.