Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofijski rajonen sad (Bulharsko) dne 9. září 2020 – trestní řízení proti HN

(Věc C-420/20)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Sofijski rajonen sad

Účastník původního trestního řízení

HN

Předběžné otázky

Je přípustné, aby právo obviněné osoby být ve vlastní věci přítomna při řízení před soudem, které stanoví čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/3431 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. 2016, L 65, s. 1), bylo omezeno vnitrostátními ustanoveními, podle nichž lze formálně obviněnému cizinci uložit správně právní zákaz vstupu a pobytu v zemi, v níž je vedeno trestní řízení?

V případě kladné odpovědi na první otázku, byly splněny podmínky čl. 8 odst. 2 písm. a) a/nebo písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. 2016, L 65, s. 1) pro konání řízení před soudem v nepřítomnosti obviněného cizince, pokud tento cizinec byl o trestní věci řádně vyrozuměn a upozorněn na následky nedostavení se k soudu a je zastupován advokátem s plnou mocí, který byl zvolen obviněnou osobou nebo ustanoven státem, jejímu osobnímu dostavení se k soudu ale brání zákaz vstupu a pobytu vydaný ve správním řízení, který platí pro zemi, v níž je vedeno trestní řízení?

Je přípustné, aby právo obviněné osoby být ve vlastní věci přítomna při řízení před soudem, které stanoví čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. 2016, L 65, s. 1), bylo vnitrostátním ustanovením přeměněno na procesní povinnost této osoby? Zejména: Zajišťují členské státy tímto způsobem vyšší úroveň ochrany ve smyslu bodu 48 odůvodnění nebo je takovýto postup spíše neslučitelný s bodem 35 odůvodnění této směrnice, v němž se uvádí, že toto právo obviněného není absolutní a lze se jej vzdát?

Je přípustné, aby se obviněný předem vzdal svého práva být ve vlastní věci přítomen při řízení před soudem, které stanoví čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. 2016, L 65, s. 1), jestliže tak v průběhu přípravného řízení jednoznačně učinil, pokud byl upozorněn na následky nedostavení se k soudu?

____________

1 Úř. věst. 2016, L 65, s. 1.