Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) on esittänyt 9.9.2020 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on HN

(asia C-420/20)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sofiyski rayonen sad

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

HN

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 9.3.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/343 (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1) 8 artiklan 1 kohdassa säädettyä oikeutta, jonka mukaan syytetyllä on oikeus olla läsnä omassa oikeudenkäynnissään, sallittua rajoittaa kansallisilla oikeussäännöillä, joiden mukaan virallisen syytteen kohteena olevalle ulkomaalaiselle voidaan määrätä hallinto-oikeudellinen maahantulo- ja oleskelukielto maassa, jossa rikosoikeudenkäynti käydään?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, täyttyvätkö eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 9.3.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/343 (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1) 8 artiklan 2 kohdan a ja/tai b alakohdan edellytykset, jotka koskevat oikeudenkäynnin toteuttamista syytettynä olevan ulkomaalaisen ollessa poissa, jos tälle on ilmoitettu sääntöjenmukaisesti rikosasiasta ja poissaolon seuraamuksista ja häntä edustaa joko hänen itsensä tai valtion nimeämä valtuutettu edustaja, mutta esteenä hänen henkilökohtaiselle läsnäololleen on hallintomenettelyssä annettu maahantulo- ja oleskelukielto maassa, jossa rikosoikeudenkäynti käydään?

Onko sallittua muuttaa eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 9.3.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/343 (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu syytetyn oikeus olla läsnä omassa oikeudenkäynnissään kansallisilla oikeussäännöillä tämän henkilön prosessioikeudelliseksi velvoitteeksi? Konkreettisesti: antavatko jäsenvaltiot tällä tavalla paremman suojan tason johdanto-osan 48 perustelukappaleessa tarkoitetulla tavalla vai onko tällainen menettelytapa pikemminkin vastoin direktiivin johdanto-osan 35 perustelukappaletta, jonka mukaan syytetyn oikeus ei ole ehdoton ja hän voi luopua tästä oikeudesta?

Onko sallittua, että syytetty luopuu etukäteen eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 9.3.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/343 (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta oikeudesta olla läsnä omassa oikeudenkäynnissään, jos hän on ilmaissut tämän esitutkinnan aikana yksiselitteisesti ja syytetylle on ilmoitettu poissaolon seuraamuksista?

____________