Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 9. septembrī iesniedza Sofiyski rayonen sad (Bulgārija) – Kriminālprocess pret HN

(Lieta C-420/20)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Sofiyski rayonen sad

Apsūdzētais

HN

Prejudiciālie jautājumi

Vai ir pieļaujams Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/343 (2016. gada 9. marts) par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā 1 , 8. panta 1. punktā paredzēto apsūdzētās personas tiesību piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā ierobežojums, kas noteikts pamatojoties uz valsts tiesību aktiem un kas paredz, ka attiecīgi apsūdzētam ārzemniekam var tikt uzlikts administratīvs ieceļošanas un uzturēšanās aizliegums valstī, kurā notiek kriminālprocess?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai Direktīvas 2016/343 8. panta 2. punkta a) un/vai b) apakšpunkta prasības tiesas sēdes norisei bez apsūdzētā ārzemnieka klātbūtnes tiktu izpildītas, ja viņš būtu ticis pienācīgi informēts par tiesas sēdi un neierašanās sekām un viņu pārstāvētu pilnvarots advokāts, kuru izraudzījies vai nu apsūdzētais, vai valsts, bet viņam personīgi ierasties liedz administratīvajā procesā noteikts aizliegums ieceļot un uzturēties valstī, kurā notiek kriminālprocess?

Vai ir pieļaujams, ka valsts tiesību aktos apsūdzētā tiesības piedalīties lietas, kas attiecas uz viņu, izskatīšanā tiesā, kas noteiktas Direktīvas 2016/343 8. panta 1. punktā, tiek pārveidotas šīs personas procesuālā pienākumā? Konkrēti, vai dalībvalstis šādā veidā garantē augstāku aizsardzības līmeni 48. apsvēruma izpratnē, vai arī šāda pieeja drīzāk nav saderīga ar direktīvas 35. apsvērumu, kurā teikts, ka apsūdzētā tiesības nav absolūtas un no tām var atteikties?

Vai ir pieļaujama apsūdzētā iepriekšēja atteikšanās no Direktīvas 2016/343 8. panta 1. punktā paredzētajām tiesībām piedalīties klātienē lietas, kas attiecas uz šo personu, izskatīšanā tiesā, kuras nepārprotami personai ir izskaidrotas pirmstiesas izmeklēšanā, ja apsūdzētais ir ticis informēts par neierašanās sekām?

____________

1 OV 2016, L 65, 1. lpp.