Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rajonen săd (Bulharsko) 9. septembra 2020 – Trestné konanie proti HN

(vec C-420/20)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofijski rajonen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

HN

Prejudiciálne otázky

1.    Je prípustné obmedzenie práva obvinených osôb byť osobne prítomný na súdnom konaní vo vlastnej veci, stanoveného v článku 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní1 , prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov, podľa ktorých formálne obvineným cudzincom možno uložiť administratívnoprávny zákaz vstupu a pobytu v krajine, v ktorej sa vedie trestné konanie?

2.    V prípade, ak bude odpoveď na prvú otázku kladná, boli by podmienky podľa článku 8 ods. 2 písm. а) a/alebo b) smernice 2016/343 na uskutočnenie súdneho konania v neprítomnosti obvineného cudzinca splnené, ak bol tento cudzinec riadne informovaný o trestnej veci a o dôsledkoch neúčasti a zastupuje ho splnomocnený obhajca, ktorého si určil buď obvinený, alebo ktorého určil štát, ale osobnej účasti obvineného cudzinca bráni zákaz vstupu a pobytu v krajine, v ktorej sa vedie trestné konanie, vydaný v správnom konaní?

3.    Je prípustné zmeniť právo obvinenej osoby byť prítomný na súdnom konaní vo vlastnej veci podľa článku 8 ods. 1 smernice 2016/343 prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov na procesnoprávnu povinnosť tejto osoby? Konkrétne poskytujú členské štáty týmto spôsobom vyššiu úroveň ochrany v zmysle odôvodnenia 48, alebo je taký postup naopak nezlučiteľný s odôvodnením 35 smernice, kde sa uvádza, že právo obvineného nie je absolútnym právom a možno sa ho vzdať?

4.    Je vzdanie sa práva obvineného byť osobne prítomný na súdnom konaní vo vlastnej veci podľa článku 8 ods. 1 smernice 2016/343, ktoré bolo v priebehu vyšetrovania jednoznačne vysvetlené, do budúcnosti prípustné, pokiaľ bol obvinený informovaný o dôsledkoch neúčasti?

____________

1 Ú. v. EÚ L 65, 2016, s. 1.