Language of document : ECLI:EU:C:2020:821


 


 Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) z 13. októbra 2020 – Abarca/EUIPO

(vec C313/20 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prijatie odvolaní – Článok 170b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žiadosť nevykazujúca dôležitosť otázky, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Neprijatie odvolania“

1.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Dôležitosť otázky, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Dôkazné bremeno

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri bod 10)

2.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Žiadosť o prijatie odvolania – Formálne náležitosti – Rozsah

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, články 170a a 170b)

(pozri body 11 – 13)

3.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Dôležitosť otázky, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Žiadosť o prijatie nevykazujúca dôležitosť otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, články 170a a 170b)

(pozri body 14 – 16)

Výrok

1.

Odvolanie sa neprijíma.

2.

Abarca – Companhia de Seguros SA znáša svoje vlastné trovy konania.