Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) w dniu 3 września 2020 r. – Viasat UK Ltd, Viasat Inc. / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

(Sprawa C-417/20)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Viasat UK Ltd, Viasat Inc..

Strona pozwana: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

Postanowieniem z dnia 8 października 2020 r. Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________