Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 8 септември 2020 г. — F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg

(Дело C-419/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Hamburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, представлявано от неограничено отговорния съдружник Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH

Ответник: Hauptzollamt Hamburg

Преюдициален въпрос

Налице ли е нарушение на правото на Съюза като предпоставка за възникването на изведеното от Съда на Европейския съюз право на лихва, произтичащо от правото на Съюза, включително когато орган на държава членка определи мито в приложение на правото на Съюза, но съд на държавата членка по-късно установи, че не са изпълнени фактическите предпоставки за събиране на митото?

____________