Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 8 września 2020 r. – F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hamburg

(Sprawa C-419/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Finanzgericht Hamburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, reprezentowana przez komplementariusza spółkę zarządzającą F. Reyher Nchfg. mbH

Druga strona postępowania: Hauptzollamt Hamburg

Pytania prejudycjalne

Czy naruszenie prawa Unii jako przesłanka roszczenia o odsetki, które Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wywodzi z prawa Unii, występuje również wtedy, gdy organ państwa członkowskiego ustala należność celną, stosując prawo Unii, jednak sąd państwa członkowskiego stwierdza następnie, że nie zostały spełnione faktyczne przesłanki pobrania należności celnej?

____________