Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 8. septembra 2020 – F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg

(vec C-419/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, (v zastúpení: Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH, komplementár)

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg

Prejudiciálna otázka

Existuje porušenie práva Únie ako podmienka nároku na úroky založeného na práve Únie, ktorý sformuloval Súdny dvor Európskej únie, aj vtedy, keď vnútroštátny orgán stanoví clo na základe práva Únie, avšak vnútroštátny súd neskôr určí, že nie sú splnené faktické podmienky na výber tohto cla?

____________