Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 8 september 2020 – F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Hamburg

(Mål C-419/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Klagande: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG företrätt av komplementären Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH

Motpart: Hauptzollamt Hamburg

Tolkningsfråga

Föreligger ett åsidosättande av unionsrätten, som en förutsättning för den rätt till ränta enligt unionsrätten som har utvecklats av Europeiska unionens domstol, också när en myndighet i en medlemsstat med tillämpning av unionsrätten slår fast att de faktiska villkoren för uppbörd av skatten eller avgiften är uppfyllda, men en domstol i medlemsstaten senare slår fast att villkoren inte är uppfyllda?

____________