Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Neemcko) 10. septembra 2020 – Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Kiel

(vec C-427/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

Žalovaný: Hauptzollamt Kiel

Prejudiciálna otázka

Existuje porušenie práva Únie ako podmienka nároku na úroky založeného na práve Únie, ktorý sformuloval Súdny dvor Európskej únie, aj vtedy, keď vnútroštátny orgán stanoví clo v rozpore s platnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátny súd konštatuje toto porušenie práva Únie?

____________