Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 10 september 2020 – Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Kiel

(Mål C-427/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Klagande: Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

Motpart: Hauptzollamt Kiel

Tolkningsfråga

Föreligger ett åsidosättande av unionsrätten, som en förutsättning för den rätt till ränta enligt unionsrätten som har utvecklats av Europeiska unionens domstol, också när en myndighet i en medlemsstat fastställer tull i strid med rättsligt giltiga unionsrättsliga bestämmelser och en domstol i en medlemsstat fastställer att unionsrätten därmed har åsidosatts?

____________