Language of document :

Жалба, подадена на 10 юли 2020 г. от Abarca - Companhia de Seguros SA срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 29 април 2020 г. по дело T-106/19 — Abarca/EUIPO - Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(Дело C-313/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Abarca – Companhia de Seguros SA (представители: J. M. Pimenta, advogado, Á. Pinho, advogada)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Abanca Corporación Bancaria, SA

С определение от 13 октомври 2020 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) реши, че не допуска обжалване по делото и осъди Abarca – Companhia de Seguros SA да понесе направените от него съдебни разноски.

____________