Language of document :

Žalba koju je 10. srpnja 2020. podnio Abarca - Companhia de Seguros SA protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 29. travnja 2020. u predmetu T-106/19, Abarca/EUIPO - Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(predmet C-313/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Abarca – Companhia de Seguros SA (zastupnici: J. M. Pimenta, advogado, Á. Pinho, advogada)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Abanca Corporación Bancaria, SA

Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je rješenjem od 13. listopada 2020. odlučio da se tužba ne dopušta i naložio društvu Abarca – Companhia de Seguros SA da snosi vlastite troškove.

____________