Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 10. jūlijā Abarca – Companhia de Seguros SA iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2020. gada 29. aprīļa spriedumu lietā T-106/19 Abarca/EUIPO - Abanca Corporación Bancaria (“ABARCA SEGUROS”)

(Lieta C-313/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Abarca – Companhia de Seguros SA (pārstāvji: J. M. Pimenta, advogado, Á. Pinho, advogada)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Abanca Corporación Bancaria, SA

Ar 2020. gada 13. oktobra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Abarca – Companhia de Seguros SA pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________