Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 29 kwietnia 2020 r. w sprawie T-106/19, Abarca/EUIPO – Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS), wniesione w dniu 10 lipca 2020 r. przez Abarca – Companhia de Seguros SA

(Sprawa C-313/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Abarca – Companhia de Seguros SA (przedstawiciele: J. M. Pimenta, advogado, Á. Pinho, advogada)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Abanca Corporación Bancaria, SA

Postanowieniem z dnia 13 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył Abarca – Companhia de Seguros SA jej własnymi kosztami.

____________