Language of document :

Överklagande ingett den 10 juli 2020 av Abarca - Companhia de Seguros SA av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 29 april 2020 i mål T-106/19, Abarca mot EUIPO - Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(Mål C-313/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Abarca – Companhia de Seguros SA (ombud: J. M. Pimenta, advogado, Á. Pinho, advogada)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Abanca Corporación Bancaria, SA

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 13 oktober 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Abarca – Companhia de Seguros SA ska bära sina rättegångskostnader.

____________