Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Overlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 8. september 2020 – Acacia Srl mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

(Sag C-421/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Overlandesgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Acacia Srl

Sagsøgt: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Præjudicielle spørgsmål

Kan den nationale domstol, der skal tage stilling til et EF-design, og som i henhold til designforordningens 1 artikel 82, stk. 5, har international kompetence til at behandle søgsmål vedrørende krænkelser af EF-design, anvende den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor designdomstolen har sit hjemsted (lex fori) med henblik på bedømmelsen af afledte krav, der er opstået på det nationale område?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Kan »stedet, hvor [krænkelsen] har fundet sted«, som omhandlet i Domstolens domme i de forenede sager C-24/16, C-25/16 (Nintendo/BigBen 2 ) med henblik på fastlæggelsen af, hvilken lovgivning der finder anvendelse på afledte krav i henhold til artikel 8, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (»Rom II«) 3 (herefter »Rom II-forordningen«) også være i den medlemsstat, på hvis område der befinder sig forbrugere, som en reklame på internettet henvender sig til, og hvor varemærkeforfalskede genstande bringes i omsætning som omhandlet i designforordningens artikel 19, hvis det alene er genstandenes udbud og overgang til omsætning, der anfægtes, og gælder dette tillige, når de internettilbud, hvorved genstandene udbydes og bringes i omsætning, udgår fra en anden medlemsstat?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 om EF-design af 12.12.2001 (EFT 2002, L 3, s. 1).

.

2     ECLI:EU:C:2017:724.

3     EUT 2007, L. 199, s. 40.