Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 8. septembril 2020 – Acacia Srl versus Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

(kohtuasi C-421/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Acacia Srl

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Eelotsuse küsimused

Kas rikkumise toimepanemise paiga järgse liikmesriigi kohus, kelle poole on vastavalt rahvusvahelist kohtualluvust reguleerivale määruse nr 6/20021 artikli 82 lõikele 5 pöördutud ühenduse disainilahenduste rikkumisi puudutava hagiga, võib kohtu asukohariigi territooriumiga piirduvate kõrvalnõuete suhtes kohaldada kohtu asukohariigi õigust (lex fori)?

Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, võib „esimese rikkumise toimepanemise koht“, millele on viidatud Euroopa Kohtu otsuses kohtuasjas C-24/16, C-25/16: Nintendo2 , paikneda kõrvalnõuete suhtes kohaldatava õiguse kindlakstegemiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma II)3 artikli 8 lõikele 2 ka liikmesriigis, kus asuvad internetireklaami adressaadiks olevad tarbijad ja kus ühenduse disainilahendusi rikkuvat kaupa määruse nr 6/2002 artikli 19 tähenduses turustatakse, kui hagi nõue puudutab vaid pakkumist ja turustamist selles liikmesriigis, ja seda ka juhul, kui pakkumise ja turustamise aluseks olevat internetireklaami edastati teisest liikmesriigist?

____________

1 Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT 2002, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142).

2 ECLI:EU:C:2017:724.

3 ELT 2007, L 199, lk 40.