Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 8.9.2020 – Acacia Srl v. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

(asia C-421/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Acacia Srl

Vastapuoli: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Ennakkoratkaisukysymykset

Voiko mallin loukkaamista käsittelevä kansallinen tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu yhteisömalliasetuksen1 82 artiklan 1 momentin nojalla, soveltaa yhteisömallin loukkaustapauksessa jäsenvaltionsa alueeseen liittyviin vaatimuksiin sen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, jonka alueella loukkaamista käsittelevä tuomioistuin sijaitsee (lex fori)?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Voiko unionin tuomioistuimen tuomioissa C-24/16, C-25/16 (Nintendo v. BigBen)2 tarkoitettu ”alkuperäinen loukkauspaikka”, jonka avulla määritetään vaatimuksiin sovellettava lainsäädäntö sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista 11.7.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 864/20073 (Rooma II) 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sijaita myös siinä jäsenvaltiossa, jossa internetmainonnan kohteena olevat kuluttajat ovat ja jossa mallia loukkaavia tavaroita saatetaan markkinoille yhteisömalliasetuksen 19 artiklassa tarkoitetulla tavalla, kun vain tarjoaminen ja markkinoille saattaminen tässä jäsenvaltiossa riitautetaan, ja myös silloin, kun tarjoamisen ja markkinoille saattamisen taustalla olevat internettarjoukset pantiin alulle toisessa jäsenvaltiossa?

____________

1 Yhteisömallista 12.12.2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1).

2 EU:C:2017:724

3 EUVL 2007, L 199, s. 40.