Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 8. septembra 2020 – Acacia Srl/Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

(vec C-421/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Acacia Srl

Žalovaná: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Prejudiciálne otázky

Môže vnútroštátny súd rozhodujúci vo veci porušenia dizajnov spoločenstva, na ktorý bol návrh podaný v zmysle medzinárodnej príslušnosti podľa miesta porušenia podľa článku 82 ods. 5 nariadenia o dizajnoch spoločenstva1 , pri posudzovaní následných nárokov vzťahujúcich sa na územie svojho členského štátu uplatniť vnútroštátne právo toho členského štátu, v ktorom má sídlo súd rozhodujúci vo veci porušenia (lex fori)?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Môže sa „prvotné miesto porušenia“ v zmysle rozhodnutí SDEÚ C-24/16, C-25/16, Nintendo2 , na účely určenia práva uplatniteľného na následné nároky podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II) (ďalej len „nariadenie Rím II“)3 nachádzať aj v tom členskom štáte, v ktorom sídlia spotrebitelia, na ktorých je zameraná internetová reklama, a v ktorom boli predmety porušujúce dizajn uvedené na trh v zmysle článku 19 nariadenia o dizajnoch spoločenstva, pokiaľ sú na súde napadnuté iba ponuka a uvedenie na trh v tomto štáte, a to aj vtedy, ak boli internetové ponuky, ktoré sú základom ponúkania a uvádzania na trh, spustené v inom členskom štáte?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).

2 ECLI:EU:C:2017:724.

3 Ú. v. EÚ L 199, 2007, s. 40.