Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 8 september 2020 – Acacia Srl mot Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

(Mål C-421/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Klagande: Acacia Srl

Motpart: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Tolkningsfrågor

Kan den nationella domstol som enligt artikel 82.5 i formgivningsförordningen1 är internationellt behörig att pröva en talan om intrång i gemenskapsformgivningar tillämpa nationell lagstiftning i den medlemsstat där nämnda domstol är belägen (lex fori) på ytterligare anspråk som har koppling till den medlemsstaten?

För det fall att den första frågan ska besvaras nekande: Kan ”den plats där motparten har utfört den första handling som utgör intrång eller fara för intrång”, i den mening som avses i EU-domstolens dom i mål C-24/16 och 25/16 (Nintendo/Big Ben2 ), angående fastställandet av tillämplig lag på ytterligare anspråk i enlighet med artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (nedan kallad Rom II-förordningen3 ), också avse den medlemsstat [Orig. s. 3] där konsumenter – som internetbaserad reklam riktar sig till – befinner sig, och där intrångsgörande produkter släpps ut på marknaden i den mening som avses i artikel 19 i formgivningsförordningen, när det endast är handlingen bestående i att saluföra och släppa ut dessa produkter på marknaden i nämnda medlemsstat som bestrids, även för det fall att den internetreklam som låg till grund för saluföringen och utsläppandet på marknaden härrör från en annan medlemsstat?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1)

2 ECLI:EU:C:2017:724.

3 EUT L 199, 2007, s. 40.