Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts (Tyskland) den 16 september 2020 – C. mot Bundesrepublik Deutschland

(Mål C-435/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: C.

Motpart: Bundesrepublik Deutschland

Tolkningsfrågor

1.    Är en nationell bestämmelse, enligt vilken en ansökan om internationellt skydd kan avslås som en efterföljande ansökan som inte kan tas upp till prövning, förenlig med artiklarna 33.2 d och 2 q i direktiv 2013/32/EU1 , om det första asylförfarandet där ansökan avslogs genomfördes i en annan medlemsstat i EU?

2.    Om den första frågan besvaras jakande: Är en nationell bestämmelse, enligt vilken en ansökan om internationellt skydd kan avvisas som en efterföljande ansökan som inte kan tas upp till prövning, förenlig med artiklarna 33.2 d och 2 q i direktiv 2013/32/EU även om det första asylförfarandet där ansökan avslogs inte genomfördes i en medlemsstat i EU, utan i Schweiz?

3.    Om den andra frågan besvaras nekande: Är en nationell bestämmelse, enligt vilken en asylansökan, om det rör sig om en efterföljande ansökan, inte kan tas upp till prövning utan att det görs åtskillnad mellan flyktingstatus och status som subsidiärt skyddsbehövande, förenlig med artikel 33.2 [d] i direktiv 2013/32/EU?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 2013, s. 60).