Language of document : ECLI:EU:C:2020:1042

Predmet C-416/20 PPU

TR

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg)

 Presuda Suda (četvrto vijeće) od 17. prosinca 2020.

„Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Okvirna odluka 2002/584/PUP – Europski uhidbeni nalog – Članak 4.a stavak 1. – Postupci predaje između država članica – Uvjeti za izvršenje – Razlozi za moguće neizvršenje – Iznimke – Obvezno izvršenje – Kazna izrečena u odsutnosti – Optuženikov bijeg – Direktiva (EU) 2016/343 – Članci 8. i 9. – Pravo sudjelovati na raspravi – Zahtjevi u slučaju osude u odsutnosti – Provjera prilikom predaje osuđenika”

1.        Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Okvirna odluka o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica – Načelo uzajamnog priznavanja – Doseg

(Okvirna odluka Vijeća 2002/584, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom 2009/299, uvodna izjava 6., čl. 1. st. 2., čl. 3., 4., 4.a i 5.)

(t. 30., 32.)

2.        Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Okvirna odluka o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica – Razlozi za moguće neizvršenje europskog uhidbenog naloga – Nalog izdan radi izvršenja kazne izrečene u odsutnosti – Bijeg osuđenika tijekom kaznenog postupka – Neizvršenje navedenog naloga u uvjetima nepostojanja jamstava države članice izdavanja u pogledu poštovanja prava na obnovu postupka predviđenog u Direktivi 2016/343 – Nedopuštenost – Mogućnost pozivanja na nepoštovanje odredbi te direktive koje imaju izravan učinak pred sudovima države članice izdavanja

(Direktiva 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 8. i 9.; Okvirna odluka Vijeća 2002/584, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom 2009/299, čl. 4.a st. 1.)

(t. 36., 37., 39., 40., 45., 46., 54., 55. i izreka)

3.        Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Okvirna odluka o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica – Razlozi za moguće neizvršenje europskog uhidbenog naloga – Nalog izdan radi izvršenja kazne izrečene u odsutnosti – Mogućnost izvršenja naloga unatoč okolnostima koje su obuhvaćene razlozima za moguće neizvršenje – Pretpostavke – Nepostojanje povrede prava obrane zainteresirane osobe u slučaju njezine predaje – Elementi ocjene

(Okvirna odluka Vijeća 2002/584, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom 2009/299, čl. 4.a st. 1.)

(t. 50.-52.)

Kratak prikaz

Izvršenje europskog uhidbenog naloga izdanog radi izvršenja kazne zatvora ne može se odbiti u situaciji u kojoj je dotična osoba onemogućila da joj se osobno uruči poziv i nije se osobno pojavila na suđenju zbog bijega u državu članicu izvršenja samo zbog toga što država članica izdavanja nije osigurala poštovanje njezina prava na obnovu postupka

To ničim ne utječe na obvezu države članice izdavanja da poštuje odredbe prava Unije kojima se jamči pravo na obnovu postupka

U Rumunjskoj su pokrenuta dva različita kaznena postupka protiv osobe TR, rumunjskog državljanina. Budući da je pobjegao u Njemačku, postupci su se, u prvom stupnju i po žalbi, odvijali u njegovoj odsutnosti. Međutim, on je bio upoznat barem s jednim od tih postupaka, u kojem su ga zastupali, u prvom stupnju, odvjetnici po vlastitom izboru, a po žalbi odvjetnici dodijeljeni po službenoj dužnosti. Postupci su okončani dvjema osudama na zatvorske kazne. Radi njihova izvršenja, rumunjska tijela izdala su europske uhidbene naloge (u daljnjem tekstu: EUN-i). Od 31. ožujka 2020. osoba TR nalazi se u pritvoru u Hamburgu (Njemačka).

Dana 28. svibnja 2020. Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Hanzeatski visoki zemaljski sud u Hamburgu, Njemačka) odlučio je postupiti po EUN-ima. Osoba TR tomu se usprotivila, navodeći da su rumunjska tijela odbila zajamčiti joj obnovu predmetnih kaznenih postupaka, što smatra nespojivim s pravom optuženikâ da sudjeluju na raspravi u postupku koji se protiv njih vodi(1) i, u slučaju odsutnosti, s njihovim pravom na obnovu postupka(2). Njemački sud stoga je pozvan izjasniti se o zakonitosti predaje osobe TR na temelju nacionalnih odredbi kojima se prenosi članak 4.a Okvirne odluke o EUN-u(3). Na temelju tog članka, pravosudno tijelo izvršenja ima mogućnost odbiti EUN izdan radi izvršenja kazne zatvora izrečene u odsutnosti zainteresirane osobe, osim u nekoliko iscrpno nabrojanih slučajeva. U tim okolnostima navedeni sud odlučio je postaviti Sudu pitanje o eventualnom utjecaju nepoštovanja, u državi članici izdavanja, zahtjevâ koji se tiču prava na obnovu postupka, uzimajući u obzir to da se navedena okolnost ne može podvesti ni pod jedan slučaj iz članka 4.a.

Ocjena Suda

U okviru hitnog prethodnog postupka Sud ocjenjuje da na temelju članka 4.a Okvirne odluke o EUN-u pravosudno tijelo izvršenja ne može odbiti izvršenje EUN-a samo zbog toga što dotičnoj osobi nije pruženo osiguranje da će se u slučaju predaje državi članici izdavanja poštovati njezino pravo na obnovu postupka(4), u situaciji u kojoj je ona pobjegla u državu članicu izvršenja, čime je onemogućila da je se osobno pozove i nije se pojavila na suđenju.

Kako bi došao do tog zaključka, Sud podsjeća da su slučajevi u kojima države članice mogu odbiti izvršenje EUN-a iscrpno nabrojani(5) i da pravosudno tijelo izvršenja ne može spomenuto izvršenje podvrći nekim drugim uvjetima.

Nakon tog pojašnjenja, Sud, kao prvo, ističe da odsutnost zainteresirane osobe na suđenju koje je rezultiralo njezinom osudom – na temelju koje je protiv nje naknadno izdan EUN – predstavlja razlog za moguće neizvršenje tog naloga. Međutim, nakon izmjene Okvirne odluke o EUN-u(6) doseg tog razloga ograničen je na način da se u članku 4.a iscrpno nabrajaju slučajevi u kojima će se smatrati da izvršenje navedenog naloga ne nanosi štetu pravima obrane. U takvim slučajevima pravosudno tijelo izvršenja dužno je izvršiti EUN. To je osobito slučaj ako je zainteresirana osoba bila upoznata s predviđenim suđenjem, opunomoćila je pravnog savjetnika po vlastitom izboru ili pravnog savjetnika kojeg mu je dodijelila država te ju je on stvarno i branio(7).

Kao drugo, Sud potvrđuje da činjenica da država članica izdavanja nije poštovala odredbe prava Unije kojima se jamči pravo na obnovu postupka ne može činiti zapreku izvršenju EUN-a bez zaobilaženja sustava uspostavljenog Okvirnom odlukom o EUN-u. Međutim, on naglašava da to ničim ne utječe na obvezu države članice izdavanja da poštuje spomenute odredbe. Također, ako ta država članica doista nije pravodobno prenijela navedene odredbe ili ih je pogrešno prenijela, zainteresirana osoba može se, u slučaju predaje, pozvati na odredbe koje imaju izravan učinak pred sudovima te države članice.

Kao treće, Sud ustrajava na tome da je razlog koji se razmatra razlog za moguće neizvršenje. Prema tome, ako pravosudno tijelo izvršenja ocijeni da nije riječ o jednom od slučajeva u kojima se ne može odbiti izvršenje EUN-a izdanog radi izvršenja osude izrečene u odsutnosti, ono može uzeti u obzir druge okolnosti na temelju kojih može biti sigurno da predaja osobe ne predstavlja povredu njezinih prava obrane. Ono u tom slučaju može izvršiti predaju. U tom pogledu Sud napominje da pravosudno tijelo izvršenja može uzeti u obzir ponašanje dotične osobe. U okviru njegove ocjene osobito je relevantna činjenica da je ta osoba pokušala izbjeći dostavu obavijesti o kaznenim postupcima odnosno bilo kakav kontakt s odvjetnicima koji su joj dodijeljeni po službenoj dužnosti.


1      To pravo predviđeno je u članku 8. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL 2016., L 65, str. 1.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2016/343). Međutim, države članice mogu, pod određenim uvjetima, predvidjeti održavanje suđenja u odsutnosti zainteresirane osobe.


2      To pravo predviđeno je u članku 9. Direktive 2016/343.


3      Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica - Izjave određenih država članica u vezi s donošenjem Okvirne odluke (SL 2002., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83. i ispravak SL 2013., L 222, str. 14.), kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009. (SL 2009., L 81, str. 24.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 16., str. 169.)


4      Kako je definirano u člancima 8. i 9. Direktive 2016/343.


5      Okvirna odluka o EUN-u razlikuje slučajeve obveznog neizvršenja, nabrojane u članku 3., od slučajeva mogućeg neizvršenja, nabrojanih u člancima 4. i 4.a.


6      U prvotnoj verziji taj je razlog bio predviđen u članku 5. stavku 1. Ta je odredba stavljena izvan snage Okvirnom odlukom 2009/299 i u Okvirnoj odluci o EUN-u zamijenjena člankom 4.a.


7      Članak 4.a stavak 1. točka (b) Okvirne odluke o EUN-u.