Language of document :

Kerry Luxembourg Sàrl-i 10. juulil 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 29. aprilli 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-108/19: Kerry Luxembourg versus EUIPO

(kohtuasi C-304/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Kerry Luxembourg Sàrl (esindajad: Rechtsanwälte A. von Mühlendahl, H. Hartwig)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 29. oktoobri 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Kerry Luxembourg Sàrl-i kohtukulud tema enda kanda.

____________