Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 10. jūlijā Kerry Luxembourg Sàrl iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2020. gada 29. aprīļa spriedumu lietā T-108/19 Kerry Luxembourg/EUIPO

(Lieta C-304/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Kerry Luxembourg Sàrl (pārstāvji: A. von Mühlendahl un H. Hartwig, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2020. gada 29. oktobra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Kerry Luxembourg Sàrl pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________