Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 29 kwietnia 2020 r. w sprawie T-108/19, Kerry Luxembourg / EUIPO, wniesione w dniu 10 lipca 2020 r. przez Kerry Luxembourg Sàrl

(Sprawa C-304/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Kerry Luxembourg Sàrl (przedstawiciele: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 29 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył Kerry Luxembourg Sàrl jej własnymi kosztami.

____________