Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

DOMSTOLENS DOM

(Store Afdeling)

af 14. december 2004

i sag C-210/03, The Queen, ex parte: Swedish Match AB, Swedish Match UK Ltd mod Secretary of State for Health (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)) 1

(Direktiv 2001/37/EF - fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer - artikel 8 - forbud mod markedsføring af tobaksvarer, som indtages oralt - gyldighed - fortolkning af artikel 28 EF-30 EF - foreneligheden af en national lovgivning, der indeholder et tilsvarende forbud)

(Processprog: engelsk)

I sag C-210/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Det Forenede Kongerige), ved afgørelse af 17. april 2003, indgået til Domstolen den 15. maj 2003, i sagen: The Queen, ex parte: Swedish Match AB, Swedish Match UK Ltd mod Secretary of State for Health, har Domstolen (Store Afdeling), sammensat af præsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene P. Jann, C.W.A. Timmermans og K. Lenaerts samt dommerne C. Gulmann, J.-P. Puissochet, N. Colneric, S. von Bahr og J.N. Cunha Rodrigues (refererende dommer); generaladvokat: L.A. Geelhoed; justitssekretær: assisterende justitssekretær H. von Holstein, derefter ekspeditionssekretær M.-F. Contet, den 14. december 2004 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)    Gennemgangen af det andet spørgsmål har intet frembragt, der kan rejse tvivl om gyldigheden af artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer.

2)    Når en national foranstaltning i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2001/37 forbyder markedsføring af tobaksvarer, som indtages oralt, er det ikke nødvendigt specifikt at undersøge, om denne nationale foranstaltning er forenelig med artikel 28 EF og 29 EF.

____________

1 - EUT C 171 af 19.7.2003.