Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(suuri jaosto)

14 päivänä joulukuuta 2004

asiassa C-210/03 (High Court of Justicen (England & Wales), Queen's Bench Divisionin (Administrative Court) esittämä ennakkoratkaisupyyntö): The Queen, Swedish Match AB:n ja Swedish Match UK Ltd:n hakemuksesta, vastaan Secretary of State for Health1

(Direktiivi 2001/37/EY - Tupakkatuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti - 8 artikla - Kielto saattaa markkinoille suussa käytettäväksi tarkoitettuja tupakkatuotteita - Pätevyys - EY 28-EY 30 artiklan tulkinta - Samanlaisen kiellon sisältävän kansallisen lainsäädännön yhteensopivuus kyseisten artikloiden kanssa)

Asiassa C-210/03, jossa on ollut kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 17.4.2003 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 15.5.2003, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa The Queen, Swedish Match AB:n ja Swedish Match UK Ltd:n hakemuksesta, vastaan Secretary of State for Health, yhteisöjen tuomioistuin (suuri jaosto), toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann, C. W. A. Timmermans ja K. Lenaerts sekä tuomarit C. Gulmann, J.-P. Puissochet, N. Colneric, S. von Bahr ja J. N. Cunha Rodrigues (esittelevä tuomari), julkisasiamies: L. A. Geelhoed, kirjaaja: ensin apulaiskirjaaja H. von Holstein, sitten johtava hallintovirkamies M.-F. Contet, on 14.12.2004 antanut tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)    Toisen kysymyksen tutkinnassa ei ole tullut esille mitään sellaista seikkaa, joka vaikuttaisi tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 5 päivänä kesäkuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/37/EY 8 artiklan pätevyyteen.

2)    Silloin kun kansallisella toimenpiteellä kielletään suussa käytettäväksi tarkoitettujen tupakkatuotteiden kaupan pitäminen direktiivin 2001/37 8 artiklan säännösten mukaisesti, ei erikseen ole tarpeen tarkistaa sitä, onko kyseinen toimenpide EY 28 ja EY 29 artiklan mukainen.

____________

1 - EUVL C 171, 19.7.2003.