Language of document :

Komunikat w Dz.U.

 

WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie C-210/03 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)): The Queen, na wniosek: Swedish Match AB, Swedish Match UK Ltd

przeciwko Secretary of State for Health1

(Dyrektywa 2001/37/WE - Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych - Art. 8 - Zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych do stosowania doustnego - Ważność - Wykładnia art. 28 WE do art. 30 WE - Zgodność z prawem wspólnotowym regulacji krajowej zawierającej taki sam zakaz)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie C-210/03, mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2003 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 15 maja 2003 r., w postępowaniu: The Queen, na wniosek: Swedish Match AB, Swedish Match UK Ltd przeciwko Secretary of State for Health, Trybunał (wielka izba), w składzie: V. Skouris, prezes, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, N. Colneric, S. von Bahr i J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: L. A. Geelhoed, sekretarz: H. von Holstein, zastępca sekretarza, ponadto M.-F. Contet, główny administrator, wydał w dniu 14 grudnia 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

Analiza drugiego pytania nie wykazała nic, co mogłoby rzucać cień na ważność art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/37/WE z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

W przypadku, gdy środek krajowy zakazuje sprzedaży wyrobów tytoniowych do stosowania doustnego zgodnie z przepisem art. 8 dyrektywy 2001/37, nie ma potrzeby dodatkowego sprawdzania, czy ten środek krajowy jest zgodny z przepisami art. 28 WE i art. 29 WE.

____________

1 - Dz.U. C 171 z 19.7.2003.