Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA

(veľká komora)

zo 14. decembra 2004

vo veci C-210/03 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]:

Queen, na základe žiadosti: Swedish Match AB, Swedish Match UK Ltd proti Secretary of State for Health1

(Smernica 2001/37/ES - Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov - Článok 8 - Zákaz uvádzania tabakových výrobkov určených na vnútorné použitie na trh - Platnosť - Výklad článkov 28 ES až 30 ES - Súlad vnútroštátneho práva obsahujúceho rovnaký zákaz)

(Jazyk konania: angličtina)

Vo veci C-210/03, predmetom ktorej je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES podaný rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) zo 17. apríla 2003 a doručený Súdnemu dvoru 15. mája 2003, ktorý súvisí s konaním: Queen, na základe žiadosti Swedish Match AB, Swedish Match UK Ltd proti Secretary of State for Health, Súdny dvor (veľká komora), v zložení: predseda veľkej komory V. Skouris, predsedovia komôr P. Jann, C. W. A. Timmermans a K. Lenaerts, sudcovia C. Gulmann, J.-P. Puissochet, N. Colneric, S. von Bahr a J. N. Cunha Rodrigues (spravodajca), generálny advokát: L. A. Geelhoed, tajomník: H. von Holstein, zástupca tajomníka, neskôr M.-F. Contet, hlavná referentka, vyhlásil dňa 14. decembra 2004 rozsudok, ktorého výrok znie:

Zo skúmania druhej otázky nevyplynul žiaden prvok, ktorý by mohol ovplyvniť platnosť článku 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov.

Pokiaľ vnútroštátne opatrenie zakazuje predaj tabakových výrobkov určených na vnútorné použitie v súlade s článkom 8 smernice č. 2001/37, nie je potrebné osobitne skúmať, či je toto vnútroštátne opatrenie v súlade s článkami 28 a 29 ES.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 171, 19.7.2003