Language of document :

Obvestilo v UL

 

SODBA SODIŠČA

(veliki senat)

z dne 14. decembra 2004

v zadevi C-210/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)): The Queen, na predlog Swedish Match AB, Swedish Match UK Ltd proti Secretary of State for Health1

(Direktiva 2001/37/ES - Izdelava, predstavitev in prodaja tobačnih izdelkov - Člen 8 - Prepoved dajanja tobačnih izdelkov za oralno uporabo v promet - Veljavnost - Razlaga členov 28 do 30 ES - Združljivost nacionalne zakonodaje, ki vsebuje enako prepoved)

(Jezik postopka: angleščina)

V zadevi C-210/03, katere predmet je predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, naslovljen na Sodišče s sklepom High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Združeno kraljestvo) z dne 17. aprila 2003, ki je prispel na Sodišče dne 15. maja 2003, v postopku The Queen, na predlog Swedish Match AB, Swedish Match UK Ltd proti Secretary of State for Health, je Sodišče (veliki senat) v sestavi V. Skouris, predsednik, P. Jann, C.W.A. Timmermans in K. Lenaerts, predsedniki senatov, C. Gulmann in J.-P. Puissochet, sodnika, N. Colneric, sodnica, S. von Bahr in J. N. Cunha Rodrigues (poročevalec), sodnika, generalni pravobranilec: L. A. Geelhoed, sodni tajnik: H. von Holstein, namestnik sodnega tajnika, nato M.-F. Contet, glavna administratorka, dne 14. decembra 2004 razglasilo sodbo, katere izrek se glasi:

Pri obravnavi drugega vprašanja ni bil ugotovljen noben element, ki bi vplival na veljavnost člena 8 Direktive 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov.

Kadar se z nacionalnim ukrepom v skladu z določili člena 8 Direktive 2001/37 prepove trženje tobačnih izdelkov za oralno uporabo, ni več potrebno ločeno preverjati, ali je ta ukrep v skladu s členoma 28 ES in 29 ES.

____________

1 - UL C 171, 19.7.2003.