Language of document :

Sdělení v Úř. věst.

 

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná usnesením Fövárosi Bíróság (Maďarsko) ze dne 24. června 2004 v trestním řízení proti Atilovi Vajnai

(Věc C-328/04)

Soudnímu dvoru Evropských společenství byla usnesením Fövárosí Bíróság ze dne 24. června 2004 v trestním řízení proti Attilovi Vajnai, které došlo Kanceláři Soudního dvora dne 30. července 2004, předložena žádost o rozhodnutí o následující předběžné otázce:

Je § 269/B odst. 1 Büntető Törvénykönyv, podle kterého ten, kdo na veřejnosti užívá nebo nosí symbol červené pěticípé hvězdy, spáchá přestupek, pokud nejsou naplněny znaky skutkové podstaty závažnějšího trestného činu, slučitelný s důležitou zásadou nediskriminace podle práva Společenství? Dovoluje článek 6 EU, podle kterého je Unie založena na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod, a směrnice 2000/43/ES1, která se také týká základních svobod, ve spojení s články 10, 11 a 12 Listiny základních práv, osobě, která chce vyjádřit své politické přesvědčení, symboly, které toto přesvědčení zastupují, aby to učinila v kterémkoli členském státě?

____________

1 - Úř. věst. L 180, s. 22.