Language of document :

ELT teatis

 

Eelotsusetaotlus, mille esitas 24. juuni 2004. aasta määrusega kohtuasjas Fővárosi Bíróság (Ungari) kriminaalmenetluses Attila Vajnai vastu

(Kohtuasi C-328/04)

Euroopa Ühenduste Kohus on saanud Fővárosi Bíróság'i 24. juuni 2004. aasta määrusega otsustatud eelotsusetaotluse kriminaalkohtuasjas versus Attila Vajnai, mis saabus kohtukantseleisse 30. juulil 2004.

Fövárosi Bíróság küsib Euroopa Kohtult eelotsust järgmistes küsimustes:

Kas ühenduse õigusest tuleneva mittediskrimineerimise põhimõttega on kooskõlas Büntető Törvénykönyv'i § 269/B lõige 1, vastavalt millele loetakse avalikult viisnurkse punatähe kui sümboli kasutamist või kandmist väärteoks seni, kuni puudub kuriteo koosseis? Kas vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 6, mille kohaselt tagab Euroopa Liit vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise, ning samuti põhivabadustele viitavale direktiivile 2000/43/EÜ1 koostoimes inimõiguste põhiharta artiklitega 10, 11 ja 12, on isikul lubatud igas liikmesriigis väljendada oma poliitilisi tõekspidamisi läbi sümbolite?

____________

1 - EÜT L 180, lk 22.