Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Fővárosi Bíróságin (Unkari) 24.6.2004 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö Vajnai Attilaa vastaan vireillä olevassa rikosasiassa

    

    (Asia C-328/04)

Fővárosi Bíróság on pyytänyt 24.6.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 30.7.2004, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua Vajnai Attilaa vastaan vireillä olevassa rikosasiassa seuraavaan kysymykseen:

Onko Büntető Törvénykönyvin 269/B §:n 1 momentti, jossa säädetään, että henkilö, joka käyttää tai asettaa julkisesti nähtäväksi viisikärkisestä punaisesta tähdestä muodostuvan tunnuksen, syyllistyy lievään rikokseen, kun toiminta ei muodosta vakavampaa rikosta, yhteensopiva syrjintäkiellon periaatteen kanssa, joka on yhteisön oikeuden perustavanlaatuinen periaate? Mahdollistetaanko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa, jonka mukaan unioni perustuu jäsenvaltioille yhteisiin vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen periaatteisiin, tai direktiivissä 2000/43/EY1, jossa myös viitataan perusvapauksiin tai perusoikeuskirjan 10, 11 ja 12 artiklassa, että henkilö, joka haluaa ilmaista poliittisia vakaumuksiaan niitä kuvaavien tunnusten avulla, voi tehdä näin missä hyvänsä jäsenvaltiossa?

____________

1 - EYVL L 180, s. 22.