Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

Návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke podaný uznesením Fővárosi Bíróság (Maďarsko) zo dňa 24. júna 2004 v trestnom konaní proti Attila Vajnai

(Vec C-328/04)

Fővárosí Bíróság (Maďarsko) uznesením z 24. júna 2004 podal na Súdny dvor Európskych spoločenstiev návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke v trestnom konaní proti Attila Vajnai, ktorý bol doručený kancelárii Súdneho dvora dňa 30. júla 2004.

Fővárosí Bíróság žiada Súdny dvor, aby rozhodol o nasledujúcej otázke:

Je § 269/B ods. 1 Büntető Törvénykönyv, podľa ktorého ten, kto na verejnosti používa alebo nosí symbol päťcípej červenej hviezdy, dopúšťa sa priestupku, pokiaľ nie sú naplnené znaky skutkovej podstaty závažnejšieho trestného činu, v súlade so základnou zásadou práva spoločenstva nediskriminácie? Dovoľuje článok 6 EÚ, podľa ktorého únia je založená na zásadách slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, a smernica 2000/43/ES1, ktorá sa tiež vzťahuje na základné slobody, v spojení s článkami 10, 11 a 12 Listiny základných práv, osobe, ktorá chce vyjadriť svoje politické presvedčenie prostredníctvom symbolov, ktoré ho reprezentujú, tak konať v ktoromkoľvek členskom štáte?

____________

1 - Ú.v. ES L 180, s. 22