Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Fővárosi Bíróság (Ungern) av den 24 juni 2004 i brottmålet mot Attila Vajnai

    (mål C-328/04)

Fővárosi Bíróság begär genom beslut av den 24 juni 2004, vilket inkom till domstolens kansli den 30 juli 2004, att Europeiska gemenskapernas domstol skall meddela ett förhandsavgörande i brottmålet mot Attila Vajnai beträffande följande frågor:

1.    Är artikel 269/B första stycket i Büntető Törvénykönyv, enligt vilken den som offentligt använder eller visar en beteckning bestående av en röd femuddig stjärna skall dömas för en straffrättslig förseelse, såvida inte gärningen är att bedöma som ett allvarligare brott, förenlig med den grundläggande principen i gemenskapsrätten om förbud mot diskriminering?

2.    Innebär artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen, enligt vilken unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och direktiv 2000/43/EG,1 som också avser de grundläggande friheterna, jämförda med artiklarna 10-12 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, att det i samtliga medlemsstater är tillåtet för personer att uttrycka sina politiska övertygelser genom beteckningar som hänsyftar på sådana övertygelser?

____________

1 - EGT L 180, s. 22.