Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

Návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke podaný uznesením Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli - zo dňa 8. júla 2004 v trestno-právnom konaní proti Massimiliano Placanica

(Vec C-338/04)

Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli uznesením z 8. júla 2004 podal na Súdny dvor Európskych spoločenstiev návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke v trestno-právnom konaní proti Massimiliano Placanica, ktorý bol doručený kancelárii Súdneho dvora Európskych spoločenstiev dňa 6. augusta 2004.

Tribunale di Larino - Sezione Distaccata di Termoli žiada Súdny dvor, aby rozhodol o nasledujúcej otázke:

"Považuje Súdny dvor článok 4 odsek 4a zákona č. 401/89 za zlučiteľné so zásadami uvedenými v článku 43 a nasl. a článkom 49 zmluvy o EHS týkajúcich sa slobody usídlenia a voľného poskytovania cezhraničných služieb, vzhľadom ku rozdielom vo výklade uvedených v rozhodnutiach Súdneho dvora (osobitne v rozsudku Gambrelli) a rozhodnutí Suprema Corte di Casazione, Sezioni Unite vo veci č. 23271/04; osobitne, či Súdny dvor môže objasniť uplatnenie sankčnej legislatívy v Taliansku, na základe, ktorej je obvinený Massimiliano Placanica."

____________