Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Tribunale di Larino, Sezione Distaccata di Termoli (Italien) av den 8 juli 2004 i målet mellan Pubblico Ministero (åklagarmyndigheten) och Placanica Massimiliano

(mål C-338/04)

Tribunale di Larino, Sezione Distaccata di Termoli (Italien) begär genom beslut av den 8 juli 2003, vilket inkom till domstolens kansli den 6 augusti 2004, att Europeiska gemenskapernas domstol skall meddela ett förhandsavgörande i målet mellan Pubblico Ministero (åklagarmyndigheten) och Placanica Massimiliano beträffande följande fråga:

"Skall artikel 4.4a i lag nr 401/89 anses vara förenlig med principerna i artikel 43 EG och följande artiklar och artikel 49 EG i fråga om etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster över gränserna, med beaktande av de motstridigheter som följer av en jämförelse av EG-domstolens avgöranden (särskilt Gabellidomen) med dom nr 23271/04 som meddelats av Suprema Corte di Cassazione och är närmare bestämt den bestämmelse om sanktionsåtgärd som avses i åtalet och som gjorts gällande mot Placanica Massimiliano tillämplig i Italien?"

____________