Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Oberlandesgericht Innsbruck av den 16 december 2004 i målet mellan 1. Christine Dodl, 2. Petra Oberhollenzer och Tiroler Gebietskrankenkasse.

(mål C-543/03)

Oberlandesgericht Innsbruck begär genom beslut av den 16 december 2004 2003, vilket inkom till domstolens kansli den 29 december 2003, att Europeiska gemenskapernas domstol skall meddela ett förhandsavgörande i målet mellan 1. Christine Dodl, 2. Petra Oberhollenzer och Tiroler Gebietskrankenkasse beträffande följande frågor:

1)     Skall artikel 73 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 (1) av den 14 juni 1971 om 1971 tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen jämförd med artikel 13 i förordningen i dess nu gällande lydelse tolkas på så sätt att även sådana anställda omfattas, vilkas anställningsförhållande visserligen består men anställningsförhållandet inte grundar någon skyldighet att arbeta respektive att utge lön (uppehåll i anställningsförhållandet) och enligt nationell rätt inte omfattas av den obligatoriska allmänna försäkringen?

2)     Om den första frågan besvaras jakande:

Skall i ett sådant fall anställningsstaten anses behörig att utge förmåner även då den anställde och dennes familjemedlemmar, som kan ha rätt till ett sådant familjebidrag som österrikisk föräldrapenning ("Kinderbetreuungsgeld"), under uppehållet i anställningsförhållandet inte bodde i anställningsstaten?

____________

1 - EGT L 149, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57.