Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Sag anlagt den 19. september 2003 af STICHTING AL-AQSA mod Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

    (Sag T-327/03)

    Processprog: engelsk

Ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans er der den 19. september 2003 anlagt sag mod Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber af STICHTING AL-AQSA, Heerlen, Nederlandene, ved lawyers Victor Koppe og Laura Janssen.

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

(I medfør af artikel 230 EF annulleres Rådets afgørelse 2003/480/EØF af 27. juni 2003 og/eller Rådets afgørelse 2003/646/EF af 12. september 2003 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme delvis.

(Mere specielt annulleres artikel 1, pkt. 2.22, hvis ordlyd er følgende: "Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)".

(I medfør af artikel 241 EF fastslås det, at Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme ikke finder anvendelse.

(Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter:

Ved de omtvistede afgørelser blev sagsøgeren omfattet af den liste over personer, hvis midler er blevet indefrosset i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme 1. Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren først og fremmest påberåbt sig, at der er sket en tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter herunder navnlig, at begrundelsespligten i forbindelse med de omtvistede afgørelser ikke er opfyldt, og at sagsøgerens ret til at blive hørt, før den omtvistede afgørelse blev truffet, er blevet tilsidesat. Sagsøgeren har videre gjort gældende, at såvel forordning nr. 2580/2001 som Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP 2, som artikel 2, stk. 3, i forordning nr. 2580/2001 henviser til, blev tilsidesat ved de omtvistede afgørelser, idet der i strid med de i bestemmelserne opstillede betingelser ikke blev truffet en afgørelse af en kompetent myndighed over for sagsøgeren, hvad angik indledning af en undersøgelse eller en retsforfølgelse for en terrorhandling baseret på seriøse og troværdige beviser eller indicier. Sagsøgeren har også påberåbt sig, at der er sket tilsidesættelse af almindelige fællesskabsretlige principper, navnlig proportionalitetsprincippet, retten til en retfærdig rettergang, retten til respekt for et privatliv, retten til ytrings- og foreningsfrihed, og ejendomsretten. Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at de omtvistede afgørelser indebærer en tilsidesættelse af de frie kapitalbevægelser som omhandlet i artikel 56 EF.

____________

1 - EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70-75.

2 - EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93 og 94.