Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

STICHTING AL-AQSA:n 19.9.2003 Euroopan unionin neuvostoa ja Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne

    (asia T-327/03)

    Oikeudenkäyntikieli: englanti

STICHTING AL-AQSA, kotipaikka Heerlen, Alankomaat, on nostanut 19.9.2003 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen Euroopan unionin neuvostoa ja Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan. Kantajan edustajina ovat asianajajat Victor Koppe ja Laura Janssen.

Kantaja vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin:

(Kumoaa osittain tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta 27.6.2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/480/EY ja/tai 12.9.2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/646/EY;

(Kumoaa päätösten 1 artiklan 2 kohdan 22 alakohdan, jossa mainitaan "Stichting Al Aqsa (alias Stichting Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)";

(Toteaa EY 241 artiklan nojalla, että tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27.12.2001 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2580/2001 ei voida soveltaa;

(Velvoittaa vastaajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Riidanalaisissa päätöksissä kantaja oli sisällytetty luetteloon, jossa mainittujen henkilöiden varat oli jäädytetty tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/20011 mukaisesti. Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ensinnäkin siihen, että olennaisia menettelysäännöksiä on rikottu ja täsmällisemmin ilmaistuna siihen että riidanalaisia päätöksiä ei ole lainkaan perusteltu ja että kantajan oikeutta tulla kuulluksi ennen kyseisten päätösten tekemistä ei ole noudatettu. Kantaja väittää myös, että riidanalaiset päätökset ovat ristiriidassa asetuksen N:o 2580/2001 ja yhteisen kannan 2001/931/YUTP2, johon asetuksen N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa viitataan, kanssa siten, että vastoin näissä asetettuja edellytyksiä, toimivaltainen viranomainen ei ole tehnyt kantajan osalta mitään vakaviin ja uskottaviin todisteisiin tai epäilyihin perustuvaa päätöstä tutkinnan aloittamisesta tai syytteen nostamisesta terroriteosta. Kantaja vetoaa väitteidensä tueksi myös siihen, että yhteisön oikeuden yleisiä periaatteita, kuten suhteellisuusperiaatetta, oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeutta yksityisyyteen, sananvapautta ja yhdistymisvapautta sekä omaisuudensuojaa, on loukattu. Lopuksi kantaja väittää, että riidanalaisilla päätöksillä loukataan EY 56 artiklalla suojattua pääomien vapaata liikkuvuutta.

____________

1 - EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70-75.

2 - EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93-94.