Language of document :

Sdělení v Úř. věst.

 

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná usnesením Monomeles Protodikio Thessalonikis (Řecko) ze dne 8. dubna 2004 ve věci Konstantinos Adeler a další proti Ellinikos Organismos Galaktos

(Věc C-212/04)

Soudnímu dvoru Evropských společenství byla usnesením Monomeles Protodikio Thessalonikis (Řecko) ze dne 8. dubna 2004 ve věci Konstantinos Adeler a další proti Ellinikos Organismos Galaktos, které došlo kanceláři Soudního dvora dne 17. května 2004, předložena žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.

Monomeles Protodikio Thessalonikis žádá Soudní dvůr, aby rozhodl o následujících otázkách:

musí vnitrostátní soud - pokud je to možné - vykládat svůj vnitrostátní zákon v souladu se směrnicí, která byla do jeho vnitrostátního právního řádu provedena opožděně, od

    a) okamžiku, kdy směrnice nabyla účinnosti, nebo

    b) okamžiku, kdy lhůta pro její provedení do vnitrostátního práva uplynula bez toho, aniž by byla provedena, nebo

    c) okamžiku, kdy vnitrostátní opatření provádějící tuto směrnici nabylo účinnosti?

2)    znamená ust. 5 odst. 1 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, která tvoří nedílnou součást směrnice Rady 1999/70/ES (Úř. věst. 1999 L 175, s. 43) to, že skutečnost, že uzavření smlouvy na dobu určitou je vyžadováno zákonnými předpisy nebo prováděcími předpisy, tvoří, mimo důvodů spojených s povahou, druhem nebo charakteristickými rysy vykonávané práce nebo jiných podobných důvodů, jednoduše objektivní důvod pro trvalé obnovování nebo uzavírání po sobě jdoucích pracovních smluv na dobu určitou?

3)    může být ust. 5 odst. 1 a 2 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, která tvoří nedílnou součást směrnice Rady 1999/70/ES (Úř. věst. 1999 L 175, s. 43), vykládáno tak, že vnitrostátní předpisy, které stanoví, že pracovní smlouvy nebo poměry na dobu určitou mají být považovány za po sobě jdoucí, pouze v případě, že je od sebe dělí doba nejvýše 20 pracovních dní [nesmí být použity] a dále, že domněnka zavedená ve prospěch pracovníka, že po sobě jdoucí pracovní smlouvy nebo poměry uzavřené na dobu určitou mají být považovány za uzavřené na dobu neurčitou, musí být použita za výše uvedených okolností?

4)    je zákaz, v článku 21 řeckého zákona 2190/1994, přeměny po sobě jdoucích pracovních smluv uzavřených na dobu určitou na smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, pokud takové smlouvy měly být uzavřeny na dobu určitou za účelem pokrytí výjimečných nebo sezónních potřeb zaměstnavatele, avšak směřují k pokrytí jeho stálých a soustavných a potřeb, slučitelný se zásadou efektivity práva Společenství a účelem ust. 5 odst. 1 a 2 ve spojení s ustanovením 1 dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, která tvoří nedílnou součást směrnice Rady 1999/70/ES (Úř. věst. 1999 L 175, s. 43)?

____________