Language of document :

ELT teatis

 

Eelotsusetaotlus, mille esitas Monomeles Protodikio Thessalonikis (Kreeka) 8. aprilli 2004. a määrusega kohtuasjas Konstantinos Adeler ja teised v. Ellinikos Organismos Galaktos

(Kohtuasi C-212/04)

Euroopa Ühenduste Kohus on saanud Monomeles Protodikio Thessalonikis'e 17. mail 2004. a määrusega otsustatud eelotsusetaotluse kohtuasjas Konstantinos Adeler ja teised v. Ellinikos Organismos Galaktos, mis saabus kohtukantseleisse 17. mail 2004. a.

Monomeles Protodikio Thessalonikis küsib Euroopa Kohtult eelotsust järgmistes küsimustes:

Kas siseriiklik kohus peab siseriiklikku õigust tõlgendama, nii palju kui võimalik, vastavuses hilinenult siseriiklikku õigussüsteemi üle võetud direktiiviga alates

a)    ajast, mil direktiiv jõustus, või

b)    ajast, mil direktiivi ülevõtmiseks ette nähtud ajalimiidi tähtpäev möödus ilma, et ülevõtmine oleks toimunud, või

c)    ajast, mil direktiivi kohaldamiseks ette nähtud siseriiklik meede jõustus?

2)    Kas Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Konföderatsioonide Liidu (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta, mis moodustab nõukogu direktiivi nr 1999/70/EÜ (EÜT 1999, L 175, lk 43) olulise osa, punkti 5 lõige 1 tähendab, et lisaks põhjustele, mis on seotud teostatud töö iseloomu, laadi ja tunnustega või muude sarnaste asjaoludega, kujutab ainuüksi asjaolu, et tähtajalise töölepingu sõlmimine on ette nähtud seaduse või teisese õigusaktiga, endast objektiivset põhjust järjestikuste tähtajaliste töölepingute jätkuvaks uuendamiseks või sõlmimiseks?

3)    Kas Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Konföderatsioonide Liidu (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta, mis moodustab nõukogu direktiivi nr 1999/70/EÜ (EÜT 1999, L 175, lk 43) olulise osa, punkti 5 lõikeid 1 ja 2 võib tõlgendada selliselt, et [ei tohi kohaldada] siseriiklikke õigusnorme, mis näevad ette, et tähtajalisi töölepinguid või õigussuhteid tuleb mõista järjestikustena üksnes juhul, kui neid eraldab maksimaalselt 20 tööpäeva, ning et käesolevatel tingimustel tuleb kohaldada töötaja kasuks seatud eeldust, mille kohaselt tuleb järjestikuseid tähtajalisi töölepinguid või -suhteid lugeda tähtajatuteks?

4)    Kas Kreeka seaduse nr 2190/1994 artiklis 21 sätestatud keeld, mille kohaselt ei tohi järjestikuseid tähtajalisi töölepinguid muuta tähtajatuteks lepinguteks juhul, kui need lepingud on sõlmitud kindlaks tähtajaks eesmärgiga katta tööandja erakorralised või hooajalised vajadused, kuid need on tegelikult suunatud katma tööandja kindlaksmääratud ja alalisi vajadusi, on vastavuses ühenduse õiguse tõhususe põhimõtte ning Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Konföderatsioonide Liidu (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta, mis moodustab nõukogu direktiivi nr 1999/70/EÜ (EÜT 1999, L 175, lk 43) olulise osa, punkti 5 lõigetega 1 ja 2 koostoimes punktiga 1 eesmärgiga?

____________