Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

Návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke podaný uznesením Monomeles Protodikio Thessalonikis (Grécko) zo dňa 8. apríla 2004 vo veci Konstantinos Adeler a iní proti Ellinikos Organismos Galaktos

(Vec C-212/04)

Monomeles Protodikio Thessalonikis (Grécko) uznesením z 8. apríla 2004 podal na Súdny dvor Európskych spoločenstiev návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke vo veci Konstantinos Adeler proti Ellinikos Organismos Galaktos, ktorý bol doručený kancelárii Súdneho dvora dňa 17. mája 2004.

Monomeles Protodikio Thessalonikis žiada Súdny dvor, aby rozhodol o nasledujúcich otázkach:

Musí vnútroštátny súd, pokiaľ je to možné, vyložiť vnútroštátne právo v súlade so smernicou, ktorá bola oneskorene prebratá do systému vnútroštátneho práva od

    (a) chvíle, keď smernica vstúpila do platnosti, alebo

    (b) chvíle, keď uplynula lehota pre prebratie smernice do vnútroštátneho práva bez toho, aby sa prebratie uskutočnilo, alebo

    (c) chvíle, kedy nadobudlo účinnosť vnútroštátne opatrenie, ktoré ju preberá?

Musí sa doložka 5 ods. 1 písm. a) Rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej medzi ETUC, UNICE a CEEP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou smernice Rady 1999/70/ES (Ú. v. ES L 175, s. 43) vykladať tak, že popri dôvodoch, ktoré vyplývajú z povahy, druhu a charakteristických vlastností vykonávanej práce alebo podobných dôvodoch predstavuje samotná skutočnosť, že uzavretie zmluvy na dobu určitú je vyžadované ustanovením práva alebo sekundárnou legislatívou, objektívny dôvod pre nepretržité obnovovanie a uzatváranie nadväzujúcich pracovných zmlúv na dobu určitú?

Môže sa doložka 5 ods. 1 a 2 Rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej medzi ETUC, UNICE a CEEP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou smernice Rady 1999/70/ES (Ú. v. ES L 175, s. 43), vykladať tak, že vnútroštátne ustanovenia, ktoré stanovujú, že pracovné zmluvy alebo vzťahy na dobu určitú musia byť považované za nadväzujúce, len ak ich oddeľuje obdobie najviac 20 dní [nesmú byť uplatňované] a ďalej, že za vyššie uvedených okolností sa musí uplatňovať domnienka stanovená týmito ustanoveniami v prospech pracovníka, že nadväzujúce pracovné zmluvy alebo vzťahy na dobu určitú by mali byť považované za uzavreté na dobu neurčitú?

Je zákaz zmeny nadväzujúcich zmlúv na dobu určitú na zmluvy na dobu neurčitú podľa článku 21 gréckeho zákona 2190/1994, ak boli tieto zmluvy údajne uzatvorené v záujme uspokojenia výnimočných alebo sezónnych potrieb zamestnávateľa na dobu určitú, ale ich skutočným zámerom bolo uspokojenie jeho určitých a stálych potrieb, v súlade s princípom efektívnosti práva spoločenstva a s cieľom doložky 5 odseky 1 a 2 v spojení s doložkou 1 Rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretou medzi ETUC, UNICE a CEEP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou smernice Rady 1999/70/ES (Ú. v. ES L 175, str. 43)?

____________