Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Conseil d'Etat, section du contentieux 3.12.2003 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Abdelkader Delles, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux ja Fédération nationale de l'action sociale Force Ouvriére vastaan Secrétariat général du gouverment - väliintulijoina: Union des fédérations ja syndicats nationaux d'employeurs sans but luctarif du secteur sanitaire, social et médicosocial

    

    (Asia C-14/04)

Conseil d'Etat, section du contentieux, on pyytänyt 3.12.2003 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 15.1.2004, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa Abdelkader Delles, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux ja Fédération nationale de l'action sociale Force Ouvriére vastaan Secrétariat général du gouverment - väliintulijoina: Union des fédérations ja syndicats nationaux d'employeurs sans but luctarif du secteur sanitaire, social et médicosocial, seuraaviin kysymyksiin:

1.     Onko katsottava, ottaen huomioon 23.11.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/104/EY1 tavoitteen, joka kyseisen direktiivin 1 artiklan 1 kohdan mukaan on asettaa turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset työajan järjestämiseksi, että tuossa direktiivissä tehtyä työajan käsitteen määrittelyä sovelletaan vain siinä asetettuihin yhteisön tasoisiin rajoihin, vai onko sen katsottava olevan yleisesti sovellettava, jolloin se koskee myös kansallisessa oikeudessa, erityisesti tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annetuissa säännöksissä, asetettuja rajoja, vaikka on mahdollista, kuten esillä olevassaasiassa Ranskassa, että nämä rajat on työntekijöiden suojelemiseksi asetettu direktiiviä suojaavammalle tasolle

2.     Voidaanko katsoa, että järjestelmä, jossa työaika vastaa säännöllistä työaikaa, ja joka on täysin suhteellinen, ja jossa otetaan huomioon kaikki läsnäolotunnit, mutta niitä painotetaan siten, että otetaan huomioon, että toimettomina jaksoina tehty työ on vähemmän intensiivistä, on yhteensopiva 23.11.1993 annetun direktiivin 93/104/EY tavoitteiden kanssa?

____________

1 - Counsil Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organisation of working time. (Suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa). EYVL L 307, 13.12.1993, s. 18-24.