Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Euroopan parlamentin 27.7.2004 Euroopan unionin neuvostoa vastaan nostama kanne

(Asia C-317/04)

Euroopan parlamentti on nostanut 27.7.2004 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Euroopan unionin neuvostoa vastaan. Kantajan asiamiehinä ovat R. Passos ja N. Lorenz, prosessiosoite Luxemburgissa.

Euroopan parlamentti vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

−    kumoaa neuvoston 17.5.2004 tekemän päätöksen 2004/496/EY1

−    velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Parlamentti esittää kanteensa tueksi viisi kanneperustetta.

Kahdessa ensimmäisessä kanneperusteessa kiistetään riidanalaisen päätöksen oikeudellinen perusta. Parlamentti katsoo ensinnäkin, ettei EY 95 artiklan käyttäminen ole perusteltua, kun otetaan huomioon erityisesti yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikainen oikeuskäytäntö, joka koskee tämän määräyksen tulkintaa; EY 95 artikla ei sitä paitsi voi olla perustana yhteisön toimivallalle sopimuksen tekemiseen, koska sopimus koskee sellaista tietojen käsittelyä, joka on henkilötietojen suojasta annetun direktiivin 95/46/EY soveltamisalan ulkopuolella. Toiseksi sopimus edellyttää muutosta kyseisen direktiiviin, joka on annettu EY 251 artiklan mukaisessa menettelyssä, ja näin ollen se voidaan tehdä ainoastaan parlamentin puoltavan lausunnon jälkeen.

Kolmannessa kanneperusteessaan parlamentti katsoo, että sopimus loukkaa perusoikeuksia ja erityisesti henkilökohtaisten tietojen suojaa koskevaa oikeutta tämän oikeuden keskeisten näkökohtien osalta ja että sillä puututaan perusteettomasti yksityisyyteen, mikä on ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan kanssa.

Neljäs kanneperuste koskee suhteellisuusperiaatteen loukkaamista erityisesti sen takia, että sopimuksessa määrätään liian monien matkustajia koskevien tietojen siirtämisestä ja että Yhdysvaltojen viranomaiset säilyttävät kyseiset tiedot liian kauan.

Lopuksi parlamentti vetoaa myös näin erityisiä ominaispiirteitä omaavaa toimea koskevien riittävien perustelujen puuttumiseen sekä EY 10 artiklan mukaisen lojaalin yhteistyön periaatteen loukkaamiseen, kun otetaan huomioon erittäin epätavalliset olosuhteet, jotka liittyvät riidanalaisen päätöksen tekemiseen sellaisen menettelyn aikana, joka koski oikeudellisia kysymyksiä selvästi esiin nostavista näkökohdista yhteisöjen tuomioistuimelle esitettyä lausuntopyyntöä 1/04.

____________

1 - Lentoyhtiöiden PNR (Passenger Name Records) -tietojen käsittelemistä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön alaiselle tulli- ja rajavalvontalaitokselle koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä 17 päivänä toukokuuta 2004 tehty neuvoston päätös 2004/496/EY (EYVL L183, 20.5.2004, s. 83)